HULPMIDDELEN
Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport

Materiaal Commissie Draf

Concept Lijst toegestane hulpmiddelen


Naar aanleiding van een discussie over het welzijn van dieren is het noodzakelijk om vast te stellen welke hulpmiddelen wel en niet toegestaan zijn in de drafsport. In onze reglementen is aangegeven dat er een lijst dient te zijn van toegestane hulpmiddelen. In het Drafsport Wedstrijd Reglement is aangegeven in Artikel 3, lid 1:
De Vereniging benoemt een Commissie, die zich belast met keuren en beoordelen van hulpmiddelen en materiaal. Het gebruik van hulpmiddelen, die afwijken van het normale harnachement is uitsluitend toegestaan met toestemming van deze Commissie. De Commissie zal jaarlijks een lijst samenstellen met daarop hulpmiddelen en materialen die zijn goedgekeurd. Deze lijst zal ieder jaar in het Officieel Bulletin worden gepubliceerd.


Deze lijst bevat de in de drafsport toegestane materialen.
Alle materialen die niet in deze lijst staan zijn dus verboden.


Bepalingen m.b.t. het harnachement van dravers
Tijdens de wedstrijden dienen dravers altijd aangespannen of, indien van toepassing, gezadeld te zijn, wanneer zij gebruik maken van de wedstrijdbaan, en of daarbij gelegen trainingsbanen en binnenterreinen.
1. Tuigen

2. Hoofdstel

3. Bitten

4. Opzet

5. Mondhalsters

6. Leidsels

7. Zwepen

8. Verdere harnachemenst onderdelen

9. Algemeen

10. Verzoeken tot ingebruikneming van hulpmiddelen